Biedrība „Ungurpils ezera saimnieks” nodibināta 2010.gada 11.martā Alojas novadā.

Biedrības mērķis:

Lietderīga un efektīva Ungurpils ezera apsaimniekošana, publisku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, viesiem, tūristiem, ūdenssporta un ūdens tūrisma organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Ungurpils ezera izmantošanu.

Biedrības uzdevumi:

 • Bioloģisko pasākumu veikšana, zivju resursu atjaunošana, Ungurpils ezera zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana;
 • Ungurpils ezera ekoloģiskā aizsardzība;
 • Makšķerēšanas sporta sacensību organizēšana;
 • Dažādu izglītojošu pasākumu organizēšana;
 • Mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustības organizēšana Ungurpils ezerā (tikai ar elektromotoru dzinējiem);
 • Veicināt un organizēt Ungurpils ezera un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Metodes uzdevumu realizēšanai – visu ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus tajā skaitā:

 • Savu biedru atpūtas un sporta vajadzību apmierināšana, informatīvā apkalpošana, kooperatīvās izglītības un sabiedriskās darbības veicināšana;
 • Materiāli tehniskās bāzes radīšana, inventāra un citu materiālo vērtību iegāde, izgatavošana, glabāšana, realizācija un īre;
 • Ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, pilsoņiem;
 • Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas un simbolikas, metodisko materiālu, iekārtu un citas ražošanas organizēšana;
 • Līgumu slēgšana ar speciālistiem par dažāda veida sadarbību.

Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” aktivitātes:

Lielās talkas ietvaros 2010.gadā tika sakopta ezera krasta zona un neliela daļa parka, savukārt 2011.gadā ierīkotas trīs laipas un turpināta ezera krastu sakopšana.

2011.gadā notika biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” sanāksme, kurā piedalījās arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs un viņa palīgs. Viņi izskaidroja, kā biedrības dalībnieki var likumīgi cīnīties ar malu zvejniekiem. Novada domei tika lūgts divus izraudzītos pārstāvjus pilnvarot kā ezera resursu sargātājus. Par ezera resursu sargātājiem iecelti Alojas novada domes pilnvarotas personas Guntis Krūmiņš un Jurijs Ševčenko.

2012.gadā tika piesaistīti LEADER zivju fonda līdzekļi – iesniegts un apstiprināts projekta pieteikums skatu torņa izbūvei Ungurpils ezera krastā. Tornis pilda divas pamata funkcijas: ļauj konstatēt negodīgo malu zvejnieku darbības, tādējādi veicinot zivju resursu saglabāšanu, un veicina tūrismu, piedāvājot nesteidzīgu dabas vērošanu.

2014.gadā tika īstenots projekts “Ungurpils ezera peldošo salu valdzinājums”. Tā ietvaros tika iegādātas laivas, ehaloti un spoguļkamera. Iegādātie līdzekļi paredzēti Ungurpils ezera izpētes veikšanai.

2015.gadā īstenota rotaļu laukuma izbūves pirmā kārta, projektu realizējot Ungurpils ciemā.

Nākotnē plānots piesaistīt ES finansējumu dažādām aktivitātēm visām paaudzēm.