NVA logo, tekstuāls saturs

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) piedāvā bezdarbniekiem, darba meklētājiem, kā arī nodarbinātajiem, kuriem nepieciešams pilnveidot savas profesionālās prasmes un iemaņas, iespēju apgūt darba tirgū pieprasītās zināšanas vai pilnveidot jau esošās, mācoties atvērto tiešsaistes kursu platformās.

Projektu īsteno Nodarbinātības valsts aģentūra sadarbībā ar Labklājības ministriju un Ekonomikas ministriju.

Projekta mērķis:

 • paaugstināt bezdarbnieku, darba meklētāju un nodarbināto prasmes atbilstoši darba tirgus pieprasījumam, iesaistoties atvērtajos tiešsaistes kursos
 • sekmēt bezdarbnieku ātrāku atgriešanos darba tirgū pēckrīzes periodā, kā arī sekmēt uzņēmumos nodarbināto kvalifikācijas celšanu labāk apmaksātam un produktīvākam darbam

Kas pienākas bezdarbniekam, darba meklētājam un nodarbinātajiem:

 • Līdz 6 kursiem atvērto tiešsaistes kursu platformās;
 • Kopā ne vairāk kā 500 eiro 6 kursu apguvei;
 • Tiesības saņemt no NVA priekšfinansējumu 50%;
 • Bezdarbnieki saņems stipendiju 5 eiro par mācību dienu.

Mācību izdevumi tiek kompensēti 15 dienu laikā no kursa apguvi apliecinoša dokumenta un maksājumu apliecinoša dokumenta saņemšanas, savukārt avansa izmaksas kārtība tiks noteikta līgumā par dalību mācībās.

Mācību jomas:

 • Uzņēmējdarbība (“Business”)
 • Datorzinības (“Computer science”)
 • Datu zinātne (“Data science”)
 • Informāciju tehnoloģijas (“Information Technology”)
 • Profesionālās ievirzes svešvalodu apguve (“Language Learning”)
 • Pārvaldība (“Management”)

Caurviju prasmes atbalstāmie mācību virzieni:

 • komunikācija un sadarbība darba vidē (piemēram, emocionālā inteliģence; efektīva konfliktu risināšana; atbalstoša sadarbība komandā; publiskā runa; tīklošanās)
 • mācīšanās spējas un metodes (piemēram, pašvadīta mācīšanās; iegūto zināšanu izmantošana praksē; savstarpējā mācīšanās)
 • pašorganizēšanās un laika menedžments (piemēram, personīgo resursu efektīva izmantošana rezultatīvai darba dienai; stresa noturība)
 • radošums un inovācijas profesionālajā vidē (piemēram, dizaina domāšana, kreativitāte biznesa vidē)

Ievērojot iepriekšējo izglītību, pieredzi un vēlmes, kā arī izvērtējot pretendenta digitālās un svešvalodu prasmes, ar NVA karjeras konsultantu līdzdalību tiks sagatavots konkrētam cilvēkam piemērotākais mācību piedāvājums jeb “mācību portfelis”.

Mācības var sastāvēt no vienas vai vairākām mācību jomām.

Piemēram, digitālo prasmju apguve var tikt papildināta ar tādām prasmēm kā biznesa komunikācija (caurviju prasmes) un inovāciju projektu vadība un digitālā transformācija uzņēmumos (pārvaldības prasmes).

Atvērto tiešsaistes kursu platformu un programmas var izvēlēties patstāvīgi vai no atvērto tiešsaistes platformu un programmu saraksta.

 
 

Atvērtie tiešsaistes kursi ir pieejami tādās mācību platformās kā, piemēram, Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX un citas.

NVA atbalsta mācības tādās atvērto tiešsaistes kursu platformās, kurās vismaz divas augstākās izglītības iestādes mācību programmu apguvi piedāvā kādā no Eiropas Savienības  (ES) dalībvalstu oficiālajām valodām un vismaz desmit platformā pārstāvētās augstākās izglītības iestādes ir iekļautas pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education” (https://www.timeshighereducation.com). Ja atvērto tiešsaistes kursu platformā izglītības programmu apguvi piedāvā mazāk nekā desmit augstākās izglītības iestādes, tad tām visām ir jābūt iekļautām pasaules universitāšu reitingā “Times Higher Education”.

Kā pieteikties?

Apmācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu dalībai:

 
Pieteikums bezdarbniekiem un darba meklētājiem
Pieteikums nodarbinātājiem
 
NVA logo, teksts

Saistošie dokumenti