Konkurss „Remigrācijas atbalsta pasākums - uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā” (2)

Limbažu novada pašvaldība ar Vidzemes plānošanas reģiona un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atbalstu rīko konkursu „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”.

Pieteikumus var iesniegt no 2024.gada 8.aprīļa līdz 15.maijam. Vienam konkursa uzvarētājam pašvaldības piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 12000,00 eiro, valsts piešķirtā atbalsta summa nepārsniedz 8000,00 eiro. Paša projekta pretendenta ieguldījuma apmērs ir ne mazāks par 50% no saņemtā valsts un pašvaldības finansējuma kopā.

Konkursa mērķis ir veicināt jaunu komersantu un jaunu darbavietu veidošanos Limbažu novadā. Pieteikties ir aicināti tie, kuri ir atgriezušies no pastāvīgas dzīves ārzemēs uz pastāvīgu dzīvi Limbažu novadā (ne ilgāk kā 2 gadus) un vēlas veidot šeit uzņēmējdarbību, kā arī jau esoši uzņēmumi, kuri vēlas nodarbināt remigrantu.

Konkursa uzvarētāji iegūst tiesības noslēgt līgumu ar pašvaldību par finansējuma saņemšanu remigranta dibināta jauna uzņēmuma izveidei vai darbavietas izveidei remigrantam.

23.aprīlī plkst. 15.00, Webex platformā notiks info stunda par konkursu, kuras laikā būs iespēja uzzināt svarīgākos nosacījumus par konkursu, kā arī būs iespēja uzdot jautājumus par konkursu un tā pieteikuma sagatavošanu.

Pieslēgšanās informācija: https://limbazi.webex.com/limbazi/j.php?MTID=me696bae801eff5005aa2fe235dee2a57

Pieslēgšanās numurs: 2788 544 3730
Parole: n4eEQMA33vZ

 

Kā iesniegt pieteikumu?

Latviešu valodā un datorrakstā sagatavotu iesniegumu var iesniegt elektroniski vai papīra formātā:

  • caurauklotu konkursa pieteikumu aizlīmētā aploksnē ar norādi „Pieteikums konkursam „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā” iespējams iesniegt Limbažu administrācijas Klientu apkalpošanas centrā, Rīgas ielā 16, Limbažos vai Salacgrīvas apvienības pārvaldē, Salacgrīvā, Smilšu ielā 9, vai Alojas apvienības pārvaldē, Jūras ielā 13, iesūtot papildus konkursa pieteikumu uz e-pasta adresi pasts@limbazunovads.lv . Uz aploksnes jānorāda informācija par iesniedzēju un kontaktadrese;
  • konkursa pieteikumu nosūtot pa pastu Limbažu novada pašvaldībai, Rīgas ielā 16, Limbažos, Limbažu novadā, LV-4001, ar norādi „Pieteikums konkursam „ Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā ”, iesūtot papildus konkursa pieteikumu elektroniskā formā elektronisko versiju uz e-pasta adresi: pasts@limbazunovads.lv;
  • konkursa pieteikumu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, var iesūtīt uz pasts@limbazunovads.lv ar norādi „Pieteikums konkursam „Remigrācijas atbalsta pasākums – uzņēmējdarbības atbalsts Limbažu novadā”.

Konkursa pieteikumus vērtēs konkursa vērtēšanas komisija:

  • Limbažu novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas pārstāvis;
  • Limbažu novada domes deputāts;
  • AS „Attīstības finanšu institūcija Altum” pilnvarots pārstāvis;
  • Latvijas investīciju un attīstības aģentūras Siguldas biznesa inkubatora pilnvarots pārstāvis;
  • Limbažu novadā reģistrēts uzņēmuma, biedrības vai nodibinājuma pārstāvis;
  • Limbažu novada uzņēmēju konsultatīvās padomes priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja vietnieks.

Papildus informāciju var iegūt, sazinoties ar Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centra “Sala” vadītāju.

Kontaktinformācija: Sabīne Stūre, +371 25749131sabine.sture@limbazunovads.lv

Konkursa nolikums un pieteikuma veidlapas