Biedrība „Ungurpils ezera saimnieks” nodibināta 2010.gada 11.martā Alojas novadā.

Biedrības mērķis:

Lietderīga un efektīva Ungurpils ezera apsaimniekošana, publisku pakalpojumu sniegšana iedzīvotājiem, viesiem, tūristiem, ūdenssporta un ūdens tūrisma organizācijas jautājumos, kas saistīti ar Ungurpils ezera izmantošanu.

Biedrības uzdevumi:

 • Bioloģisko pasākumu veikšana, zivju resursu atjaunošana, Ungurpils ezera zivju resursu, dzīvnieku un augu valsts aizsardzība un saglabāšana;
 • Ungurpils ezera ekoloģiskā aizsardzība;
 • Makšķerēšanas sporta sacensību organizēšana;
 • Dažādu izglītojošu pasākumu organizēšana;
 • Mehānisko ūdens transporta līdzekļu kustības organizēšana Ungurpils ezerā (tikai ar elektromotoru dzinējiem);
 • Veicināt un organizēt Ungurpils ezera un krasta zonas apsaimniekošanu un uzturēšanu.

Metodes uzdevumu realizēšanai – visu ar likumu atļauto darbību kopums – civiltiesiskie darījumi, publiskā darbība, ar kuru palīdzību Biedrība realizē savus mērķus un uzdevumus tajā skaitā:

 • Savu biedru atpūtas un sporta vajadzību apmierināšana, informatīvā apkalpošana, kooperatīvās izglītības un sabiedriskās darbības veicināšana;
 • Materiāli tehniskās bāzes radīšana, inventāra un citu materiālo vērtību iegāde, izgatavošana, glabāšana, realizācija un īre;
 • Ziedojumu saņemšana no Latvijas un ārvalstu organizācijām, uzņēmumiem, pilsoņiem;
 • Uzņēmējdarbības un citas saimnieciskās darbības veikšana, biedrības atribūtikas un simbolikas, metodisko materiālu, iekārtu un citas ražošanas organizēšana;
 • Līgumu slēgšana ar speciālistiem par dažāda veida sadarbību.

 

Biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” aktivitātes:

Lielās talkas ietvaros 2010.gadā tika sakopta ezera krasta zona un neliela daļa parka, savukārt 2011.gadā ierīkotas trīs laipas un turpināta ezera krastu sakopšana.

Regulāra piedalīšanās “Pasaules Latviešu Klaidoņu brālības saieta” organizēšanā, pasākums notiek ik gadu jūnija otrā piektdienā.

2011.gadā notika biedrības „Ungurpils ezera saimnieks” sanāksme, kurā piedalījās arī Jūras un iekšējo ūdeņu pārvaldes vecākais inspektors Uldis Lencbergs un viņa palīgs. Viņi izskaidroja, kā biedrības dalībnieki var likumīgi cīnīties ar malu zvejniekiem. Novada domei tika lūgts divus izraudzītos pārstāvjus pilnvarot kā ezera resursu sargātājus. Par ezera resursu sargātājiem iecelti Alojas novada domes pilnvarotas personas Guntis Krūmiņš un Jurijs Ševčenko.

2012.gadā tika piesaistīti LEADER zivju fonda līdzekļi – iesniegts un apstiprināts projekta pieteikums skatu torņa izbūvei Ungurpils ezera krastā. Tornis pilda divas pamata funkcijas: ļauj konstatēt negodīgo malu zvejnieku darbības, tādējādi veicinot zivju resursu saglabāšanu, un veicina tūrismu, piedāvājot nesteidzīgu dabas vērošanu.

2014.gadā tika īstenots projekts “Ungurpils ezera peldošo salu valdzinājums”. Tā ietvaros tika iegādātas laiva ar elektromotoru, ehaloti un spoguļkamera. Iegādātie līdzekļi paredzēti Ungurpils ezera izpētes veikšanai.

2015.gadā īstenota rotaļu laukuma izbūves pirmā kārta, projektu realizējot Ungurpils ciemā.

2016.gadā ir izveidota dabas filma “Klaidoņstāsts”, kurā var redzēt Ungurpils ezera peldošās salas dažādos gada laikos.

Filmas “Klaidoņstāsts” treileris

2016.gada vasarā paveikts vērienīgs darbs, veicot apsekošanu, mērījumus un apkopojot informāciju par Ungurpils parka kokiem un krūmiem. Parka karte ar atzīmēm par katru tajā esošo koku un to apraksti apskatāmi bibliotēkā. Parka plāns un koku saraksts ar aprakstiem pieejams arī pdf un dwg formātos.

2016.gadā realizēts projekts “Sala dodas pasaulē”, projekta ietvaros izdotas pastmarkas un pastkartes ar Ungurpils ezera peldošo salu attēliem, kā arī Alojas novada Uzņēmējdarbības atbalsta centram – bibliotēkai Sala” veltītas aploksnes.

2017.gadā atklāja ratiņtrasi – dabas zinību klasi. Jaunais vides objekts – koka trase ar izzinošajām platformām – stiepjas 345 metru garumā gar Ungurpils ezeru. Katrā platformā uzstādīts informatīvs stends, kur iespējams smelties zināšanas par Ungurpils vēsturi, Dzirnavezeru, parka kokiem un krūmiem. Koka laipas galā ikviens var pārbaudīt savas zināšanas, ko uzkrājis trases garumā.

2017.gadā īstenojot projektu, iegādājušies disku golfu, kurš tika uzstādīts Ungurpils parkā.

2018. gadā papildināti Ungurpils dzirnavu ezera zivju resursi, ezerā tika ielaistas upes vēdzeles. Iepriekš ezerā ielaisti karpu un zandartu mazuļi.

2018.gadā īstenota rotaļu laukuma izbūves otrā kārta, pabeigti darbi bērnu rotaļu laukumā Ungurpils ciemā, projektā „Esi aktīvs – būsi vesels” ietvaros.

2019.gada decembrī biedrības aicinājumam avārijas situācijā glābt dzirnavu ezeru bija atsaukušies brīvprātīgie ciemata un apkārtnes iedzīvotāji, lai mēģinātu labot Ungurpils ezera dambi un noturētu ūdens līmeni ezerā. Laika gaitā bojātam ezera dambim, ūdens līmeņa celšanās rezultātā, tika bojāti metāla aizvari, kā arī bija radušies virkne citu bojājumu. Pateicoties visiem iesaistītajiem, ezera dambis tika glābts, ūdens līmenis atjaunots, arī peldošās salas varēs brīvi pārvietoties.

Tiek organizētas regulāras talkas Ungurpils parka sakopšanai.

Nākotnē plānots piesaistīt ES finansējumu dažādām aktivitātēm visām paaudzēm.

Kontaktinformācija:

Tālrunis: +371 29282423

E-pasts: ezera.b@inbox.lv